PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

1.- Informació institucional i organitzativa

Funcions

  • Les funcions de la Mancomunitat es regulen a l’article 9 dels Estatuts

Normativa d'aplicació

  • Estatuts
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  • Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
  • Normativa autonòmica

Organització


2.- Informació de rellevància jurídic

Documents que s’hagin de sotmetre a un període d’informació pública

Informes jurídics

Resolucions judicials


3.- Informació econòmica i pressupostària

Pressupostos

Comptes anuals

Retribucions

Contractes

Subvencions i ajudes públiques

Convenis

Comptabilitats


4.- Llei de transparència

Pla de mesures antifrau de la Mancomunitat des Raiguer